:lang() Selector


lang selector

描述: 选择指定语言的所有元素。

  • 添加的版本: 1.9jQuery( ":lang(language)" )

    language: 语言代码。

:lang选择器,匹配有一个语言值等于所提供的语言代码,或以提供的语言代码开始,后面马上跟一个“ - ”的元素。例如,选择器$("div:lang(en)")将匹配<div lang="en"> and <div lang="en-us">(和他们的后代<div>),但不包括<div lang="fr">

对于HTML元素,语言值由lang属性决定,也可能由来自meta元素或HTTP头信息决定。

这种用法的进一步讨论可以在 W3C CSS规范中找到。

例子:

根据div的语言属性,给他们着色。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body { background-color: #ccc; }
h3 { margin: .25em 0; }
div { line-height: 1.5em}
.usa { background-color: #f00; color: #fff; }
.usa .usa { background-color: #fff; color: #000; }
.usa .usa .usa { background-color: #00f; color: #fff; }
.spain { background-color: #f00; color: #ff0; }
.spain .spain { background-color: #ff0; color: #f00; line-height: 3em; }
.spain .spain .spain { background-color: #f00; color: #ff0; line-height: 1.5em; }
</style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
<h3>USA</h3>
<div lang="en-us">red
<div>white
<div>and blue</div>
</div>
</div>
<h3>España</h3>
<div lang="es-es">rojo
<div>amarillo
<div>y rojo</div>
</div>
</div>
<script>
$( "div:lang(en-us)" ).addClass( "usa" );
$( "div:lang(es-es)" ).addClass( "spain" );
</script>
</body>
</html>

Demo: